7. Порядок внесення змін до Договору

7.1. Зміни до розділів (положень) цих Умов при наданні банківських послуг, які містять елементи договору про споживче кредитування та/або договору банківського вкладу (депозиту), вносяться за згодою Сторін. При цьому під згодою Сторін у даному пункті розуміється направлення Банком Клієнту за допомогою дистанційних каналів обслуговування повідомлення (пропозиції) про зміни розділів (положень) Договору, які містять елементи договору про споживче кредитування, та акцепту Клієнтом зазначених змін. Акцепт змін Клієнтом може бути здійснено в один з таких способів:

- підписання відповідного документа (заяви/згоди) в дистанційних  каналах обслуговування;

- направлення текстового та /або голосового повідомлення за допомогою каналів зв’язку (месенджерів);

- продовження користування послугами Банку (в тому числі використання Кредитного ліміту).

7.2. У разі якщо Клієнт не погоджується із запропонованими змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю Заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до Договору та/або Тарифів Банку будуть застосовуватися та є погодженими (акцептованими) Клієнтом, якщо протягом 2 календарних днів з

моменту їх опублікування на сайті Банку, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору. Надання послуг і умови взаємодії між Банком та Клієнтом, які діяли до дати акцепту Клієнтом зміненого Договору та/або Тарифів, вважаються зміненими і продовжують діяти в частині, що не суперечить змісту зміненого Договору та/або Тарифів.

7.3. Про заплановану зміну порядку користування платіжними засобами, зміну розміру Тарифів та інших платежів/зборів за користування Клієнтами поточними рахунками та/або платіжними засобами, а також про зміну розміру винагороди Клієнтів за користування поточними рахунками та/або платіжними засобами не пізніше 30 календарних днів до дати такої зміни Банк повідомляє Клієнтів обумовленими в Договорі каналами дистанційного обслуговування. У разі якщо Клієнт не погоджується із внесеними змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю Заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання.

7.4. Банк розглядає пропозиції клієнтів та інших осіб, отримані через сайт Банку, які обов'язково будуть розглянуті, але не ведуть до беззастережного внесення змін у відносини між Банком та Клієнтом.